کشور امارات متحده عربی

کشور امارات متحده عربی بزرگترین شهر امارات ، ابوظبی (ابوابی) که بیش از سه چهارم مساحت زمین فدراسیون را شامل می شود ، مرکز صنعت نفت آن است و با مرزهای جنوبی و شرقی فدراسیون با عربستان سعودی هم مرز است.. شهر بندری دبی که در پایه شبه جزیره کوهستان موسندام واقع شده است ، … ادامه کشور امارات متحده عربی